زمینه مطالب

آموزش تصویری ساخت تصویر مطلب با استفاده از زمینه مطالب

يکشنبه 26 بهمن 1393 262 مشاهده

با توجه به درخواست مکرر کاربران مبنی بر آموزش ساده تر استفاده از امکان زمینه مطالب برای ساخت تصویر مطلب، ویدئوی آموزشی ای را ساختیم که به ساده ترین روش و از ابتدا چگونگی این کار را آموزش میدهد.